Ramavtal med Domstolsverket

Viati har som en av fem leverantörer tilldelats ramavtal med Domstolsverket inom Arkitektur.